top of page

COVID-19 MAATREGELEN

 

18 januari 2021

CORONAVIRUS MAATREGELEN

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben de huisartsen van Wassenaar maatregelingen moeten nemen waarvan sommigen op het eerste gezicht misschien wat onvriendelijk lijken. We doen dit om u te beschermen. Maar ook onszelf, want als wij ziek worden is er geen medische hulp meer. We vragen jullie begrip en medewerking hiervoor.

 

Het belangrijkste is: voorkomen dat er dragers van het virus zomaar de praktijk inlopen. Daarom willen we iedereen die ons wil zien éérst via de telefoon spreken. We sluiten de praktijk dus voor inlopers. Maar we blijven gewoon medische zorg verlenen.

 

 • Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112075

 • Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheids.net

 • Op afspraak nadat u ons heeft gebeld en wij hebben vastgesteld dat u langs kan komen.

 • Herhalingsrecepten kunnen via de receptenlijn of via mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

 • Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen. Wij zullen de brief in een gesloten enveloppe in de hal voor u klaar leggen.

 

U kunt verder op www.thuisarts.nl  en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

 

Dit is een grote uitdaging waar we voor staan. Het is nieuw, groot, en soms best eng. We hebben elkaar nodig om deze crisis goed door te komen. Wij doen er alles aan om er voor jullie te zijn. Laten we voor elkaar zorgen, vooral voor de ouderen en de zwakken.

 

Praktijkmaatregelingen

De cijfers van de besmettingen zijn zeer hoog. Wij hebben daarom maatregelingen moeten nemen om u en onszelf te beschermen. Houdt u daar alstublieft aan.

 1. Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft

 2. Draag een mondmasker

 3. Kom niet naar de praktijk als u luchtwegproblemen heeft. Alleen wanneer u dit overlegd heeft met de assistente

 4. Houdt u aan de 1,5 meter afstand, tenzij de arts of assistente u moet onderzoeken.

 

Bij klachten die vermoedelijk lijken op een besmetting van Corona/Covid-19 laat u alstublieft bij de GGD testen

 

GGD 0800-1202

 

Indien u thuis geprikt moet worden om medische redenen kunnen wij voor u het Rode Kruis bellen.

 

Nieuws over het Covid-19 / Corona-virus SARS-CoV-2 verandert snel. Wij kunnen u dus niet de updates geven.

Daarvoor verwijzen wij naar de volgende sites.

RIVM

Rijksoverheid

Thuisarts

 

Vaccinaties voor Corona:

De overheid is hard bezig voor u de vaccinaties te organiseren. Wij weten op dit moment nog niet wat precies onze doelgroep zal worden.

U krijgt van ons een schriftelijke oproep wanneer u in de doelgroep valt.

U kunt de laatste informatie hierover vinden op de volgende websites:

Rijksvaccinatieprogramma

Rijksoverheid coronavirus-vaccinatie

Rijksoverheid Publicaties 2020

Nu.nl deze praktische zaken moet je weten over het goedgekeurde coronavaccin

Hartelijke groet, Elke Stenfert

 

CORONAVIRUS MEASURES

Due to the rapid spread of the coronavirus, the general practitioners in Wassenaar have had to take measures, some of which may seem a little unfriendly at first glance. We do this to protect you. But also ourselves, because when we get sick there is no medical help anymore. We ask for your understanding and cooperation for this.

 

The most important thing is to prevent carriers of the virus from just entering the practice. That is why we want everyone who wants to see us to speak to us by phone first. We have to close the practice for people who just walk in. Having said that, we will continue to provide the necessary medical care, but in a slightly different way.

 

 • If you call us, use our regular phone number: 070-5112075

 • If you would like to email us, please use Mijngezondheids.net

 • By appointment after you have called us and we have determined that you can come by.

 • Repeat prescriptions can be requested via the regular recipe line or via Mijngezondheids.net. No longer at the counter.

 • If you need to pick up a letter or something else, please call us in advance. We will put the letter in a closed envelope in the hall for you.

 • We will avoid visits that have to do with care that can be delayed as much as possible.

 • All appointments with Mrs. Petra Hoevers, practice assistant, will be converted into a telephone consultation. If you should have had blood samples for an appointment with her, we advise you not to get them now. This prevents you from having to sit in a waiting room with other people and become infected.

 • More in general, we do not recommend that you have blood samples taken in the near future. Only do this when there is an urgent need.

 • We will limit referrals to outpatient clinics in hospitals because during the pandemic, most hospitals withhold all appointments that are not urgent.

 

You can find further information about the Coronavirus at www.thuisarts.nl and the RIVM website.

 

This is a major challenge that we face. It’s new, big, and sometimes quite scary. We need each other to get through this crisis. We will do everything we can to be there for you. Let’s take care of each other, especially the elderly and the weak.

Practice Measures

The numbers of infections are very high. We therefore have had to take measures to protect you and ourselves. Please adhere to them.

1.         Only come to the practice when you have an appointment

2.         Wear a mouth mask

3.         Do not come to the practice if you have respiratory problems. Only when you have discussed this with the assistant

4.         Keep to the 1.5 meters distance, unless the doctor or assistant needs to examine you.

 

In case of complaints that seem to indicate a Corona/Covid-19 infection, please have the following tests done at the GGD

 

GGD 0800-1202

 

If you need to be tested at home for medical reasons we can call the Red Cross for you.

 

News about the Covid-19 / Corona virus SARS-CoV-2 changes quickly.That’s why we cannot give you the updates.

For that we refer to the following sites.

 

RIVM

Rijksoverheid

Thuisarts

 

Vaccinations for Corona:

The government is working hard to organize vaccinations for you. At the moment we do not know exactly what our target group will be.

You will receive a written call from us if you are in the target group.

 

You can find the latest information on the next websites:

Rijksvaccinatieprogramma

Rijksoverheid coronavirus-vaccinatie

Rijksoverheid Publicaties 2020

Nu.nl deze praktische zaken moet je weten over het goedgekeurde coronavaccin

 

Warm regards, Elke Stenfert

bottom of page